Naše
aktivity.

Priama pomoc ľuďom s rôznym znevýhodnením prostredníctvom psích pomocníkov, ako aj mnoho jednotlivých čiastkových krokov k nej vedúcich. Zvyšovanie povedomia verejnosti o právach a nárokoch týchto ľudí a štvornohých asistentov, ktorí im pomáhajú. Či spolupodieľanie sa na vytváraní lepších podmienok pre ich život.

Od narodenia po dôchodok:

Psie programy nám pomáhajú mať dohľad nad zrodom vodiaceho, asistenčného či signálneho psa od jeho príchodu na svet až po odchod do dôchodku. Celý proces starostlivo sledujeme. Dôkladné poznanie budúceho psieho pomocníka nám umožňuje spojiť ho s človekom, s ktorým si budú vyhovovať.

Chov:
Život so psou mamou

Výchova:
Spoznávanie sveta a človeka

Hodnotenie:
Výber vhodného adepta

Výcvik:
Získavanie zručností

Odovzdanie klientovi:
Nástup do práce

Dôchodok:
Zaslúžený oddych

Staráme sa o vás.

Chov, výchova, výcvik či odovzdanie psieho pomocníka nie je jedinou cestou, prostredníctvom ktorej pomáhame ľuďom s postihnutím. Poskytujeme im aj rady a pomoc, ak ju potrebujú. Spolupracujeme so spriaznenými organizáciami na neustálom skvalitňovaní našich služieb. Podávame žiadosti o granty na dofinancovanie našej činnosti, aby sme zabezpečili plynulý chod poskytovania pomoci. Informujeme a vzdelávame laickú či odbornú verejnosť, aké správanie je vhodné voči človeku s postihnutím a jeho psiemu pomocníkovi.

Podpora klientov

Počas celého života psieho pomocníka poskytujeme jeho majiteľovi podporu v oblastiach, v ktorých potrebuje.

Jedná sa o pomoc napríklad pri zvládaní novej trasy (vodiaci pes), či naučenie nového cviku (signálny, asistenčný pes), čo môže vyplynúť zo zmenenej životnej situácie klienta. Rovnako sa venujeme aj obhajobe práv ľudí s postihnutím prostredníctvom komunikácie s kompetentnými inštitúciami.

Spolupracujúce organizácie

Svoje služby pre ľudí chceme neustále skvalitňovať, preto za dôležitú súčasť našej práce vnímame aj komunikáciu s ďalšími organizáciami či inštitúciami, ktoré sa zaoberajú výcvikom psích pomocníkov, či svoju podporu upriamujú na ľudí s rôznymi znevýhodneniami.

Spolupracujúce organizácie

Svoje služby pre ľudí chceme neustále skvalitňovať, preto za dôležitú súčasť našej práce vnímame aj komunikáciu s ďalšími organizáciami či inštitúciami, ktoré sa zaoberajú výcvikom psích pomocníkov, či svoju podporu upriamujú na ľudí s rôznymi znevýhodneniami.

Projekty a granty

Významné zdroje peňažnej podpory pre nás predstavujú aj schválené projekty a granty.

Získané finančné prostriedky sa výraznou mierou podieľajú na zabezpečení fungovania našej organizácie, a teda aj poskytovaní pomoci ľuďom s postihnutím.

Osvetová činnosť

Osvetovú činnosť vnímame ako možnosť šíriť a zvyšovať povedomie o problematike psov so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes) a tiež aj ľudí so zdravotným postihnutím.

Osvetová činnosť

Osvetovú činnosť vnímame ako možnosť šíriť a zvyšovať povedomie o problematike psov so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes) a tiež aj ľudí so zdravotným postihnutím.
Prajeme si, aby tí, ktorí sú odkázaní na pomoc psích asistentov, nemuseli denne bojovať nielen s prekážkami vyplývajúcimi z ich zrakového, telesného, či sluchového znevýhodnenia, ale aj ľudskej nevedomosti, neochoty či nedostatočnej empatie. Aby aj vďaka pomoci a podpore štvornohého priateľa vykročili v ústrety svetu ako samostatné, nezávislé a sebaisté bytosti.

Chcete byť stále v obraze? Zaregistrujte sa.

Newsletter:


* Tieto polia sú povinné.