Patríme do rodiny najlepších výcvikových škôl.

Organizácia International Guide Dog Federation (IGDF) združuje takmer 100 výcvikových škôl z celého sveta. Pravidelne kontroluje kvalitu ich činnosti podľa štandardov vypracovaných odborníkmi a reviduje existujúce štandardy podľa potrieb vychádzajúcich z praxe.

Sme jedinou organizáciou, zaoberajúcou sa výcvikom vodiacich psov na Slovensku, ktorá získala plnoprávne členstvo. Udialo sa tak v roku 2001 a odvtedy si každých 5 rokov členstvo udržujeme úspešným absolvovaním auditu.

Ako prebieha audit?

Organizácie získavajú členstvo na základe hĺbkového, 5 dní trvajúceho auditu a udržujú si ho na základe úspešného absolvovania 3 dňového auditu každých 5 rokov.

Audit je vykonávaný audítormi, ktorých vyberá Akreditačná komisia IGDF. Sú to odborníci z praxe z celého sveta, špeciálne školení na túto úlohu. Audítor počas pobytu kontroluje, procesy a postupy súvisiace s praktickou prácou organizácie vo oblastiach: chov, výchova, výcvik psov a práca s klientami. Podstatnú časť auditu ale tvorí osobné zoznámenie sa audítora s praktickou prácou organizácie. Audítor stretne členov tímu, navštívi vychovávateľov a zúčastní sa cvičenia alebo inštruktáže vychovávateľa pracovníkom organizácie; navštívi chovné centrum a skontroluje životné podmienky aj prácu s chovnými zvieratami a šteňatami; sleduje výcvik psov v rôznych fázach tréningu; spolu s inštruktormi navštívi viacerých klientov a pozoruje ich inštruktáž a prácu so psom.

Čítať viac >

Podľa akých kritérií sú organizácie hodnotené?

Každá členská organizácia je posudzovaná v oblastiach súčasných 10 štandardov:

 1. Výber klienta/žiadateľa o vodiaceho psa
 2. Inštruktáž a pravidelné návštevy u klienta s vodiacim psom
 3. Vzdelávanie a profesionálny rozvoj odborného personálu
 4. Vzdelávací program pre Inštruktorov mobility s vodiacim psom
 5. Humánna starostlivosť, tréning a zaobchádzanie s vodiacimi psami
 6. Chov, výchova a veterinárna starostlivosť
 7. Hodnotenie a tréning vodiacich psov
 8. Špecifikácia kotercov
 9. Budovy a dopravné prostriedky
 10. Administratíva

Čítať viac >

Čo ak organizácia nespĺňa kritéria?

Na základe vykonaného auditu dostane organizácia správu.

V tejto správe sú popísané pozitíva a prípadné nedostatky. Pokiaľ sú nedostatky vážnejšieho charakteru, nie je v súčasnosti výnimkou, že organizácia dostane akčný plán, na základe ktorého musí zjednať nápravu práce v daných oblastiach skôr, než jej je členstvo potvrdené alebo predĺžené. Známe sú aj prípady zrušenia členstva školám, ktoré štandardy IGDF prestali rešpektovať.

Čítať viac >

Skutočnosť,  že členstvo v IGDF nám bolo na základe absolvovaných auditov viackrát potvrdené, je zárukou, že dosahujeme  vysoké štandardy nastavenej kvality a spôsobu práce.

Prínosy členstva v IGDF:

• Medzinárodné fórum

Členstvo v IGDF nám ponúka možnosť byť v centre medzinárodného diania v  odbornej oblasti. Vďaka kontaktom medzi členskými organizáciami máme možnosť spolupráce v oblasti vzdelávania, chovu, výmeny šteniat či psov v našich programoch, ale aj možnosť byť súčasťou pokrokových postupov pri chove, výchove a výcviku vodiacich psov, ktoré realizujú veľké výcvikové školy.

Čítať viac >

• Konferencie

IGDF je sprostredkovateľom výmeny skúseností aj prostredníctvom časopisu Visionary. Avšak najväčšou príležitosťou, ako vedomosti zdieľať či získavať sú konferencie. Konajú sa raz za dva roky. Konferencie sú vynikajúcim zdrojom informácií a najnovších poznatkov. Zároveň ideálnym miestom na nadväzovanie a upevňovanie profesionálnych kontaktov medzi organizáciami.

Naša škola sa konferencií začala zúčastňovať v roku 2002. Odvtedy sme boli prítomní na každej konferencii, pričom v rokoch 2004, 2006, 2010, 2016 a 2018 bola naša účasť aktívna prostredníctvom našej zástupkyne. Tá bola v rokoch 2016 a 2018 aj súčasťou komisie IGDF, zodpovednej za odborný program konferencie.

Čítať viac >

• Chovateľský seminár

Ďalším medzinárodným fórom, na ktorom sa stretáva odborná komunita so záujmom o oblasť chovu vodiacich psov, je chovateľský seminár. Seminár je tradične organizovaný v nadväznosti na konferenciu IGDF a ponúka rozšírené témy v oblasti zdravia psov, starostlivosti pred, počas a po pôrode, práce so šteňatami v rannom veku, hodnotenia šteniat a psov za účelom zaradenia do chovu alebo výcviku a iné.

Naši zástupcovia sa zúčastnili tohto typu seminára v roku 2015 vo Francúzsku a v roku 2018 v Sydney. V súčasnosti máme zástupkyňu v komisii zodpovednej za odborný program najbližšieho chovateľského seminára, ktorý sa bude konať v roku 2020 v Prahe.

Čítať viac >

• Spolupráca výmenou šteniat a dospelých psov

Po výbere kompatibilných dvojíc klient – pes, sa niekedy stáva, že nám zostane zdravý a povahovo vyhovujúci jedinec, pre ktorého nemáme vhodný typ klienta. Vzhľadom na kvality tohto jedinca je zmysluplné použiť ho na sociálnu prácu v inej výcvikovej škole, ktorá má preňho potrebného klienta. Vtedy využijeme možnosť medzinárodnej spolupráce a ponúkneme takéhoto psa prevereným členom IGDF.
Výhodou je, že ich činnosť a prácu so psami dôverne poznáme, a to na základe osobných stretnutí priamo v mieste pôsobenia danej organizácie.

Máme informácie o welfare psov v týchto organizáciách, poznáme priebeh ich výcviku, spôsob práce s klientom a  starostlivosť o dvojicu po odovzdaní.

Výmena šteniat a psov do výcviku v celosvetovom meradle zabezpečuje dostatok vhodných psov pre konkrétnych čakateľov na psa so špeciálnym výcvikom práve v čase, keď oň žiadajú.

Presun psa do inej akreditovanej výcvikovej školy je kompenzovaný:

 • výmenou za iného psa,
 • finančne,
 • poskytnutím know how od prijímajúcej organizácie.

Rovnako pes môže byť poskytnutý darom. V prípade finančnej kompenzácie sú všetky takto získané zdroje použité na dofinancovanie výcviku psov na Slovensku, nakoľko príspevok štátu pokrýva iba 1/3 celkových nákladov.

Vďaka takejto spolupráci do nášho programu výchovy pribúdali v priebehu rokov šteňatá rôzneho veku z Talianska, Austrálie, Írska a Francúzska. Do výcviku sme zaradili ročných psov z Francúzska a Švédska.

Naša škola naopak poskytla dospelých psov pre klientov v Nemecku, Poľsku, Belgicku, Čechách, Kanade a na Malte.

 

Čítať viac >

• Možnosť štandardizovaného hodnotenia psov

Spolupráca v chove prináša ale aj výzvy kvôli rôznym systémom hodnotenia psov a rôznym nárokom a požiadavkám na psov v rôznych krajinách sveta. Príkladom vynikajúcej medzinárodnej spolupráce na odstraňovaní tohto problému je vytvorenie štandardizovaného tlačiva (Behavior Checklist, skrátene BCL) pre hodnotenie psov v programe výchova.
Pred zaradením psov do tréningu sa používa systém posudzovania s názvom GDBart test
(Guide Dog Behavior Assesment Response Test).

V našej organizácii používame oba vyššie spomenuté typy hodnotení psov. Každá škola má iné spôsoby vedenia správ o psoch a práve štandardizácia hodnotení pomáha zjednodušiť komunikáciu medzi školami.

Čítať viac >

• Široká databáza psov

Vďaka genetikom – vizionárom vo veľkých zahraničných školách vzniká v celosvetovej databáze pracovných psov IWDR (International Working Dog Registry) podsekcia určená práve vodiacim psom. Do nej sa ukladajú štandardizované údaje o psoch z výcvikových škôl. Prostredníctvom tejto pomôcky budeme vedieť v budúcnosti vyhodnotiť vhodnosť psov do chovu nielen na základe toho, ako sa prejavujú, ale aj na základe toho, aký genetický potenciál majú.

Čítať viac >

Ďakujeme.

Pomáhajte s nami.

Aj vďaka vašej pomoci sa môžu ľudia so zdravotným postihnutím stať samostatnejšími a nezávislejšími.