Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

O projekte

Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých

logá Operačného programu Efektívna verejná správa a Európskeho sociálneho fondu

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Názov a sídlo prijímateľa:

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy, Rovniankova 16, 851 02 Bratislava

Názov a sídlo partnera:

Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia), Pražská 3222/11, 811 04 Bratislava

Názov projektu:

Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj

Trvanie projektu:

07/2018 – 09/2020

Výška poskytnutého NFP:

319 925,12 EUR

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých. Na účely naplnenia tohto hlavného cieľa sa projekt sústredí na dosiahnutie uvedených parciálnych cieľov:

  1. jasne definovať požiadavky na vodiaceho psa v oblasti zdravia, povahových vlastností, rozsahu  jeho pracovných zručností, ktoré sú potrebné na vodenie nevidiacej osoby (prihliadajúc pri tom na welfare psa) a zabezpečiť ich overenie/preskúšanie nezávislou treťou osobou na to poverenou poskytovateľom príspevku na kúpu vodiaceho psa,
  2. nastaviť podmienky získania príspevku na kúpu vodiaceho psa tak, aby žiadateľ o príspevok deklaroval svoju spôsobilosť v rámci priestorovej orientácie a prvkov potrebných na spoluprácu s vodiacim psom,
  3. nastaviť pravidlá v oblasti kompenzačných pomôcok tak, aby nevidiacemu bolo umožnené absolvovať zácvik pri každom novom vodiacom psovi,
  4. realizovať senzibilizáciu verejnosti a poskytovateľov služieb vo verejnom aj súkromnom sektore,
  5. po vzájomnej komunikácii s prepravcami pôsobiacimi na území SR dosiahnuť nastavenie jasných pravidiel prepravy nevidiacich osôb.

Cieľ projektu bude realizovaný jednak na úrovni Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy (prijímateľ) v rámci Hlavnej aktivity 1: Optimalizácia procesov, skvalitnenie systémov a tvorba lepšej verejnej politiky v oblasti efektívneho využívania  prostriedkov na kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia a integrovaného prístupu zrakovo postihnutých do verejných priestorov – monitoring, hodnotenie a návrh riešení s dôrazom na systémovú a informačnú realizáciu, ktorá je zameraná na systémovú a informačnú realizáciu procesov na dosiahnutie vytýčených cieľov a je rozpracovaná v rámci troch subaktivít. Slovenská asociácia európskych štúdií (partner projektu) bude svoje činnosti v rámci projektu zamerané na právnu realizáciu procesov na dosiahnutie vytýčených cieľov uskutočňovať v rámci Hlavnej aktivity 2: Optimalizácia procesov, skvalitnenie systémov a tvorba lepšej verejnej politiky v oblasti efektívneho využívania  prostriedkov na kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia a integrovaného prístupu zrakovo postihnutých do verejných priestorov – monitoring, hodnotenie a návrh riešení s dôrazom na právnu realizáciu, ktorá je rovnako rozdelená na tri subaktivity.

Prebiehajúce aktivity: Po začiatku hlavných aktivít projektu 07/2018 budú prebiehať prípravné práce oboch hlavných aktivít projektu.

Fotogaléria: v priebehu realizácie aktivít projektu budú priebežne zverejňované snímky z vykonaných aktivít

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.