Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Partneri

Slovenská asociácia európskych štúdií je etablované občianske združenie, začlenené do medzinárodnej organizácie European Community Studies Association (ECSA World) – viď. www.ecsaworld.eu, ktorá vznikla v roku 1987 a celosvetovo združuje vyučujúcich a výskumníkov z oblasti európskej integrácie prostredníctvom 60 národných organizácií. Úlohou Partnera je identifikovať praktické problémy pri kooperácii nevidiacich s orgánmi verejnej správy a subsumovať ich pod jednotlivé legislatívne dostupné riešenia.

Partner  má dlhoročnú aktívnu spoluprácu s DG Vzdelávanie Európskej komisie, je súčinný pri zabezpečení programu Jean Monnet v rámci Erasmus+ a každoročne v spolupráci s Európskou komisiou organizuje medzinárodnú konferenciu Jean Monnet Conference, ktorá reaguje na aktuálne celosvetové otázky európskej integrácie

Ciele asociácie sú nasledovné:

  • vedecko-vzdelávacia činnosť v jednotlivých oblastiach európskej integrácie, najmä v oblasti ekonómie, práva, politiky, kultúry a pod.;
  • integrácia a koordinácia spolupráce medzi univerzitami, vedecko-výskumnými inštitúciami (pracoviska) a jednotlivcami rozvíjajúcimi štúdium Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike;
  • rozvoj a koordinácia spolupráce s univerzitami, vedecko-výskumnými inštitúciami, vedcami zaoberajúcimi sa európskou integráciou v zahraničí, ako aj s inštitúciami EÚ;
  • podpora rozvoja ekonomických, politických, právnych predpokladov vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie prostredníctvom rozvoja interdisciplinárneho výskumu v týchto oblastiach; popularizácia poznatkov o EÚ a globalizácii.

Medzinárodní odborníci, participujúci na projekte:  

Ing. Jasenovcová Hana – Česká republika

Ing. Jasenovcová je dlhoročný odborník na výcvik vodiacich psov. Pôsobila ako riaditeľka Strediska výcviku vodiacich psov pre nevidiacich SONS ČR, v súčasnosti je vedúca výcviku vodiacich psov v nadačnom fonde Mathilda, ČR. Ing Hana Jasenovcová je súdny znalec z odboru výcviku psov pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ing. Ivana Merryman Boncori, Phd. – Dánsko

Ing. Ivana Merryman Boncori je inštruktorkou mobility s vodiacim psom a inštruktorkou pre výchovu vodiacich psov od roku 2002. Pôsobí ako dobrovoľná konzultantka v European Guide Dog Federation a je členka Development Committee Medzinárodnej federácie výcvikových škôl pre vodiace psy – International Guide Dog Federation.

Dipl. Ing. Gloria Petrovics – Rakúsko

Ing. Gloria Petrovics je dobrovoľnou spolupracovníčkou  Asociáce  pre nevidiacich a zrakovo postihnutých Rakúska ( Osterreichischer Blinden und Sehbehindertenverband od roku 1979. Ako konzultantka sa spolupodielala na vypracovaní výcvikového a skúšobného poriadku vodiacich psov pre zrakovo postihnutých, príprava a pripomienkovanie  zákonov týkajúcich sa vodiacich a asistenčných psov

Pravidelne publikuje  články do špecializovaných i populárnych novín a časopisov. Ing Petrovics je členkou komisie na preskúšavanie vodiacich psov.

Richter Katharina – Nemecko

Katharina Richter je trénerka  vodiacich psov, a inštruktorka mobility s vodiacimi psami od roku 1992. V roku 2003 založila Blindenführhundeschule Katharina Richter, ktorú vedie  po odbornej a administratívnej stránke. Spolupracuje  na normách upravujúcich štandardy vodiacich psov a ich cvičiteľov v Nemecku.

Dr. Graeme White – Austrália Dr. Graeme White je riaditeľom  organizácie GUIDE DOGS NSW/ACT v Austrálii. Je aktívnym členom a funkcionárom  International Guide Dog Federation a Australian Blindness Forum.