70. výročie vzniku ČSAD

Dopoludňajšia časť tejto akcie bola sprístupnená aj verejnosti a žiakom základných aj stredných škôl. Rovnako aj členom Zväzu autobusovej dopravy (skrátene ZAD). Pre všetkých sme mali pripravený náš infostánok, v ktorom sa mohli účastníci dozvedieť viac o psích pomocníkoch, rovnako si mohli vyskúšať chôdzu naslepo či simuláciu chôdze s vodiacim psom.
So zástupcami ZAD sme sa rozprávali o viacerých dôležitých témach súvisiacimi s prepravou ľudí s postihnutím v sprievode vodiacich či asistenčných psov. Ktoré to boli?
Označenie zastávky - zastávka mestského ako aj medzimestského spoja by mala mať jednoznačne označník, aby spĺňala všetky technické náležitosti potrebné k bezbariérovosti.
Výška cestovného - tá momentálne nie je, čo sa týka psieho pomocníka, jednotná. Každá prepravná spoločnosť má inú tarifu, v niektorej za vodiaceho psa platí jeho majiteľ lístok v cene batožiny, v inej cestuje psí pomocník za sumu za dieťa, v ďalšej je jeho cestovanie bezplatné.
Náhubok - vodiči všetkých prepravných spoločností by mali mať vedomosť, že vodiaci a asistenčný pes sprevádzajúci osobu s postihnutím je oslobodený od povinnosti nosiť náhubok.
Adekvátna komunikácia - vodiči jednotlivých prepravných spoločností by mali byť informovaní, že je potrebné zastaviť vždy pri označníku aj keď zastanú ako druhé vozidlo v poradí, či aj o tom, že nevidiacemu nie je potrebné pomáhať nastupovať (jedine, ak by o to sám požiadal). Taktiež by mal byť šofér nápomocný vtedy, ak cestujúci odmietne uvoľniť človeku s postihnutím vyhradené miesto.

Veľmi nás potešilo zistenie, že mnohí šoféri poznajú všetky vyššie spomenuté a dodržiavajú ho. Dokonca jeden z prítomných aj spomenul nášho klienta s vodiacim psom, ktorého pravidelne vozí. Sme preto presvedčení, že kontinuálna osveta v každej oblasti verejného života môže prispieť ku zlepšeniu podmienok a prístupu verejnosti k ľuďom s postihnutím.

Táto aktivita bola zrealizovaná ako informačná aktivita pre zabezpečenie širokospektrálnej informačnej kampane na zvýšenie povedomia verejnosti o problematike vodiacich psov v rámci projektu: Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.