Na Slovensku sa kvalita vodiacich psov neoveruje

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vodiacich psov (stanovený na poslednú aprílovú stredu) sme sa rozhodli hovoriť o tom, že v našej krajine sa nekontroluje akej kvality je človeku so zrakovým znevýhodnením odovzdaný vodiaci pes. Tlačová správa pre média TU.

Pes musí byť počas vodenia sústredený, nesmie sa nechať vyrušiť inými psami, situáciami alebo predmetmi. V interiéroch sa má vodiaci pes správať pokojne a neobťažovať ostatných. Akákoľvek forma agresivity je u vodiaceho psa vylúčená, a to voči zvieratám aj ľuďom.
Na prácu vodiaceho psa sú kladené vysoké nároky, je zodpovedný za bezpečný pohyb dvojice. Ak sa napríklad pozdĺž celého chodníka vyskytne akékoľvek prekážka, je na psovi určiť, či je dostatočne široký priestor na jej obídenie po chodníku alebo je bezpečnejšie ísť po okraji cesty. 

Naša organizácia už dlhodobo poukazuje na chýbajúcu legislatívu v oblasti psov so špeciálnym výcvikom. Nie je prehnané tvrdiť, že na Slovensku môže byť v súčasnosti každý pes vodiacim psom. Psy so špeciálnym výcvikom, medzi ktoré patria aj vodiace psy, sú podľa zákona definované ako kompenzačná pomôcka. Príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky poskytuje po splnení požadovaných kritérií Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Zatiaľ čo dodávatelia iných kompenzačných pomôcok, medzi ktoré patria napríklad načúvacie aparáty, mechanické vozíky, špeciálne autosedačky, musia spĺňať prísne technické normy a certifikáty, momentálne v legislatíve neexistujú žiadne kritériá, ktoré by aspoň v minimálnej miere garantovali kvalitu vodiaceho psa.
Pričom toto vnímame ako kľúčové na efektívne, bezproblémové a bezpečné fungovanie dvojice nevidiaci človek - vodiaci pes.

Dôsledkom toho môže byť akýkoľvek pes, vycvičený osobou so zriadenou voľnou živnosťou „poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá“, deklarovaný ako vodiaci. Kvalita vodiaceho psa je plne ponechaná na etike a morálke dodávateľa. V praxi sa stretávame s tým, že prácu vodiaceho psa vykonávajú aj absolútne nevyhovujúce psy: psy, ktoré sú agresívne, psy, ktorých temperament nevie človek bez zrakovej kontroly zvládnuť alebo nedostatočne vycvičené psy, ktoré ohrozujú bezpečnosť pohybu dvojice.

ilustračná fotografia: Vodiaci pes nesmie vystaviť svojho majiteľa nebezpečenstvu. (Internet via My Modern Met, kampaň Bad food, bad dog)

Cieľom Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy je zadefinovať požiadavky na vodiaceho psa v oblasti zdravia, povahových vlastností, rozsahu pracovných zručností, ktoré sú potrebné na vodenie osoby so zrakovým znevýhodnením. Toto vnímame ako nevyhnutné vzhľadom na bezpečnosť nevidiaceho človeka. Súčasťou opatrení má byť aj preskúšanie kvality vodiaceho psa nezávislou osobou poverenou poskytovateľom príspevku na kúpu vodiaceho psa.

„Kvalitnejšia legislatíva v oblasti psov so špeciálnym výcvikom je dôležitou súčasťou projektu ´Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých,´ na ktorom sme začali spolupracovať so Slovenskou asociáciou európskych štúdií,“ vysvetlila Jarmila Virágová, odborná riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy. „Vďaka členstvu v Medzinárodnej federácii škôl pre výcvik vodiacich psov sa na projekte budú podieľať aj medzinárodní odborníci z krajín, kde sú uvedené štandardy súčasťou legislatívy,“ doplnila Virágová.

---------------------

O danej problematike informovali portál Dobré noviny a Katolícke noviny.

Projekt Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých, je súčasťou Operačného programu Efektívna verejná správa, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom projektu je optimalizácia procesov, skvalitnenie systémov a tvorba lepšej verejnej politiky v oblasti efektívneho využívania  prostriedkov na kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia a integrovaného prístupu zrakovo postihnutých do verejných priestorov.