Chybová správa

Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/libraries) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php74/bin/) v libraries_get_libraries() (riadok 176 z /data/d/a/da37b08d-2424-405e-a04d-571eea470d61/vodiacipes.sk/web/sites/all/modules/libraries/libraries.module).

Moderné celoživotné vzdelávanie v odbore tyflokynológia v záujme odstraňovania bariér spoločenského uplatnenia zrakovo postihnutých

   

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Názov a sídlo prijímateľa:

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava

Názov projektu:

Moderné celoživotné vzdelávanie v odbore tyflokynológia v záujme odstraňovania bariér spoločenského uplatnenia zrakovo postihnutých

Typ projektu:

Dopytovo-orientovaný projekt

Trvanie projektu:

11/2018 - 07/2022

Výška poskytnutého NFP:

138 284,50 EUR

Investičná priorita: 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií 

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikác

 

Popis:

Ciele projektu budú realizované prostredníctvom jednej hlavnej aktivity pozostávajúcej zo subaktivít. 

Hlavná aktivita: Inovatívne a efektívne celoživotné vzdelávanie so zameraním na získanie a rozvoj kompetencií laickej aj odbornej verejnosti, odborných lektorov a zrakovopostihnutých osôb v odbore tyflokynológia 

Subaktivita 1.1.Tvorba vzdelávacích programov   

Náplňou subaktivity je kompletné vypracovanie osnov a obsahovej náplne jednotlivých modulov pre teoretické aj praktické vzdelávanie a to nielen v rozsahu pojmu tyflokynológia, ktorý sa zaoberá výchovou a výcvikom psa na vodenie nevidiacich, zaškoľovaním nevidiaceho do úlohy používateľa vodiaceho psa a skúmaním a pozitívnym ovplyvňovaním interakcie medzi nevidiacim a vodiacim psom ale v rozsahu, ktorý umožní komplexné znalosti o psovi tak aby bolo možné výchovu a výcvik úspešne realizovať.  Súčasťou tvorby vzdelávacích programov bude aj tvorba elektronického vzdelávania, t.j. elearning.  

Subaktivita 1.2. bude realizovaná v podobe štyroch vzdelávacích seminárov modulového charakteru. Jednotlivé moduly budú pokrývať nasledovné témy:

1 Výchova budúceho vodiaceho psa s ohľadom na etologiu a welfare psa  

2 Výcvik vodiaceho psa s ohľadom na etologiu a welfare psa  

3 Vzdelávanie žiadateľa o vodiaceho psa, Spolupráca vodiaceho tímu - nevidiaci psovod a vodiaci pes  

4 Kliker tréning pre vodiacich psov  

Subaktivita 1.3.Účasť lektorov žiadateľa, skúsených tyflokynológov, na medzinárodnej konferencii v rámci IGDF (Medzinárodná federácia škôl pre výcvik vodiacich psov, ktorej je žiadateľ členom od roku 2001) za účelom zvyšovania kvalifikácie, transferu medzinárodných poznatkov pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu, ako aj možnosti sprostredkovávať získané poznatky a informácie frekventantom v odbore tyflokynológie.  

Výstupy projektu
Manuál pre výchovu vodiaceho psa
Štandardy pre vodiaceho psa
Štandardy pre zručnosti trénera vodiaceho psa

V rámci projektu bol vytvorený ucelený vzdelávací kurz, ktorý v prípade záujmu môžete absolvovať cez e-learning po registrácii na tomto odkaze.

Zorganizované aktivity:

MODUL 1 Výchova budúceho vodiaceho psa s ohľadom na etológiu a welfare psa - 5.9. - 8.9.2019
Osnovy ku kurzu

Seminár bol zameraný na obdobie života psa od jeho narodenia až do veku približne 14 mesiacov, kedy je pes pripravený na svoju ďalšiu úlohu - zahájenie špeciálneho výcviku. Formami vzdelávania boli prednášky na dané témy, interaktívne workshopy a učebné videá. Účastníci mali počas trvania aktivity možnosť detailne spoznať obdobie socializácie a výchovy, kedy sa pes zoznamuje so všetkými environmentálnymi podnetmi a učí sa na ne primerane reagovať. Cieľom aktivity bolo umožniť účastníkom nadobudnúť teoretické aj praktické zručnosti, v oblasti akým spôsobom na psa vplývať, ako rozumieť psej reči tela a ako reagovať na jeho komunikáciu. Súčasťou okrem prednášok boli aj praktické pozorovania a cvičenia, ktoré prebiehali v exteriéri. Tie boli natáčané na video a použité ako výukový materiál. 
Bližšie informácie na http://www.vodiacipes.sk/skolenie-pre-vychovavatelov

MODUL 2 Výcvik vodiaceho psa s ohľadom na etologiu a welfare psa – 1.10. – 4.10.2019
Osnovy ku kurzu

MODUL 3 Vzdelávanie žiadateľa o vodiaceho psa, spolupráca vodiaceho tímu – nevidiaci psovod a vodiaci pes – 9.10 – 12.10. 2020
Osnovy ku kurzu

MODUL 4 Kliker tréning - 21.2 - 25.2.2022
Osnovy ku kurzu

Viac informácií nájdete v článku TU

Informácie o Európskej únii nájdete na oficiálnej stránke TU.

www.esf.gov.sk  

www.minedu.gov.sk