Projekt Vybavíme si to sami

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy realizuje od októbra 2015 projekt Vybavíme si to sami, podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.

Počas realizácie projektu do apríla 2016 chceme zmonitorovať aspoň 100 inštitúcií verejnej správy, ktoré navštívia naši dobrovoľníci – nevidiaci s vodiacim psom na celom Slovensku. Na základe ich monitoringu a analýzy najčastejších problémov, s ktorými sa pri vybavovaní každodenných povinností stretávajú, chceme vytvoriť návrhy na zabezpečenie dodržiavania Európskeho dohovoru o právach zdravotne postihnutých (ZP).

Počas projektu vytlačíme leták, ktorý zrozumiteľnou formou vysvetlí pracovníkom verejných inštitúcií ako aj laickej verejnosti, prečo vodiaci pes smie vojsť tam, kam bežný pes nie.

Na záver projektu zorganizujeme okrúhly stôl s predstaviteľmi samotných používateľov vodiaceho psa, neziskových organizácií pracujúcich s nevidiacimi a zástupcami najdôležitejších verejných inštitúcií. Prediskutujeme s nimi konkrétne problémy:

v prístupe do verejných budov nevidiacich s vodiacim psom

v poskytovaní informácií nevidiacim nevhodnou formou (pre nich nečitateľnou) a navrhneme možnosti ich riešenia.

Viac informácií o projekte Vám poskytneme na info@vodiacipes.sk.

"Projekt Vybavíme si to sami bol podporený sumou 9.000,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Vybavíme si to sami je podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv".