Aktuality

Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých

PROJEKT, ktorý pomôže nájsť riešenia.

Na Slovensku dlhodobo absentujú legislatívne predpisy, ktoré by určili kvalitu vodiaceho psa v akej má byť odovzdaný osobe s ťažkým zrakovým postihnutím tak aby efektívne a bezpečne spĺňal úlohu kompenzačnej pomôcky. Zo strany štátu ako poskytovateľa príspevku na kúpu vodiaceho psa nie je vykonávaná žiadna kontrola spôsobilosti vodiaceho psa vykonávať túto náročnú úlohu ani kontrola zručností  jeho budúceho majiteľa, ktorý je zodpovedný za navigovanie psa. Taktiež chýba akákoľvek požiadavka na odborné zručnosti fyzickej či právnickej osoby, ktorá výcvik vodiaceho psa realizuje. Tento právny stav spôsobuje veľa praktických aj etických problémov a v prípade riešenia sporov súdnou cestou nie je možné deklarovať pochybenie na žiadnej zo zúčastnených strán práve z dôvodu absencie pravidiel. 

Naša organizácia preferuje moderný a demokratický prístup k riešeniu problémov a preto sme sa rozhodli otvoriť túto tému prostredníctvom projektu z operačného programu Efektívna verejná správa. 

Stránky